sie 302011
 

Pierwsze półrocze bieżącego roku Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA zamknęła wynikiem netto w wysokości 9,6 mln zł.

Przychody netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska za pierwsze półrocze 2011 roku wyniosły 378,6 mln zł. Były one o 11 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku 2010 głównie za sprawą niższego wyniku z tytułu odsetek (który stanowił 74 proc. w przychodach netto) oraz niższego wyniku z tytułu prowizji (18 proc. w przychodach netto) odzwierciedlającego strategię banku polegającą na finansowaniu klientów (indywidualnych i firmowych) o lepszym profilu ryzyka.

Koszty działania banku wyniosły 311,7 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2010. Wyższy poziom kosztów związany jest z inwestycjami w rozwój działalności biznesowej oraz kosztami wprowadzenia i promocji nowej marki banku „BNP Paribas”.

Dzięki poprawie jakości portfela kredytowego (zarówno w przypadku kredytów udzielanych klientom indywidualnym oraz firmom), koszty ryzyka były o 53 proc. niższe niż w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku i wyniosły 52,4 mln zł.

Sytuacja kapitałowa Grupy w pierwszym półroczu 2011 roku pozostawała stabilna. Na koniec czerwca 2011 roku współczynnik wypłacalności wynosił 12,97 proc., znacznie przekraczając minimalny poziom 8 proc. wymagany przez Prawo bankowe.

W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa BNP Paribas Banku była aktywna w zakresie finansowania klientów indywidualnych i firmowych, w związku z czym należności od klientów netto na koniec czerwca 2011 roku wzrosły w porównaniu do końca grudnia 2010 roku o 8 proc. i wynosiły 14,24 mld zł.


W tym samym czasie saldo kredytów komercyjnych wzrosło o 10 proc. Wynik ten był efektem m.in.: wzrostu salda kredytów obrotowych oraz kredytów w rachunku bieżącym, a także – w mniejszym stopniu – wzrostu salda kredytów inwestycyjnych. W drugim kwartale tego roku bank z sukcesem zrealizował kampanię marketingową „Kredyt pod obroty, który się sprawdza” skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw.

Prowadzona wiosną 2011 roku kampania promująca kredyty hipoteczne, gotówkowe i samochodowe pod wspólnym hasłem „Zrealizuj swój plan”, przełożyła się na wzrost salda kredytów dla klientów indywidualnych o 6 proc. (w porównaniu z końcem grudnia 2010 roku). Kredyty i pożyczki konsumpcyjne wzrosły o 3 proc.; saldo kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych zwiększyło się o 7 proc. głównie za sprawą zmieniających się kursów walut.

Na koniec czerwca 2011 roku depozyty klientów wynosiły 7,6 mld zł i spadły w porównaniu do końca grudnia 2010 roku o 7 proc. w dużej mierze pod wpływem intensywnej konkurencji rynkowej w obszarze depozytów terminowych i zmienności ich cen. Jednocześnie bank poprawił strukturę depozytów klientów poprzez zwiększenie salda depozytów bieżących i kont oszczędnościowych na co wpłynęła między innymi atrakcyjna oferta kont oszczędnościowych promowana pod nazwą „Konto Więcej Oszczędnościowe”, jak również akwizycja nowych klientów.

Odświeżenie oferty produktowej oraz intensyfikacja działań sprzedażowych i promocyjnych przełożyło się na wzrost liczby klientów, w szczególności indywidualnych. W trakcie pierwszego półroczna 2011 roku bank rozpoczął współpracę z ponad 36 tysiącami klientów.

29 kwietnia 2011 roku zarejestrowana została nowa nazwa formalno-prawna banku: BNP Paribas Bank Polska S.A. Od tego czasu prowadzony był proces zmiany marki, w tym rebranding placówek, na których pojawiło się logo BNP Paribas.

Od 1 lipca 2011 roku w skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska wchodzi spółka leasingowa, która oferuje leasing środków trwałych, w tym środków transportu, maszyn budowlanych i specjalistycznych urządzeń dla przemysłu. Aktualnie spółka obsługuje ponad 2 600 klientów. Jej aktywa na koniec pierwszego półrocza 2011 wyniosły 2,2 mld zł. Pojawienie się w strukturze kapitałowej banku nowej spółki zależnej wpłynie pozytywnie na jego pozycję rynkową w obszarze współpracy z firmami. Nowa spółka leasingowa będzie wspierała finansowanie inwestycji klientów banku.

BNP Paribas Bank Polska SA

Article source: http://inwestycje.pl/banki/banki_w_polsce/zysk_netto_w_i_polroczu_bnp_paribas_bank_polska_s_a__spadl_o_35__r_r;138161;0.html

 Posted by at 16:34  Tagged with: