sie 102011
 

Grupa Kredyt Banku wypracowała w I półroczu tego roku 221,9 mln zysku netto, to jest ponad 3 razy więcej niż przed rokiem. W samym II kwartale 2011 roku zysk netto wyniósł 87,9 mln zł wobec 134 mln zł w I kw. 2011 r.

Główne dane finansowe:

  • Zysk netto w I półroczu 2011 roku 221,9 mln zł w porównaniu do 73,3 mln zł w analogicznym okresie ub. r. – wzrost o ponad 200%
  • Zysk netto w samym II kwartale 2011 roku 87,9 mln zł w porównaniu do 13,8 mln zł w II kw. 2010 r.
  • ROE na koniec II kw. 2011 wyniósł 11,8 % wobec 3,9% na koniec II kw. 2010 r.
  • Współczynnik wypłacalności na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 12,74%
  • Zysk operacyjny w II kwartale 2011 wyniósł 164 mln zł

W I półroczu 2011 roku Grupa wypracowała 221,9 mln zł zysku netto, w porównaniu z 73,3 mln zł zysku rok wcześniej. W samym II kwartale 2011 roku było to 87,9 mln zł zysku netto w porównaniu z 13,8 mln zł w II kwartale 2010 roku.

Poprawa wyniku jest przede wszystkim rezultatem obniżenia odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i innych aktywów oraz rezerw, a także wzrostu wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.

Wynik z tytułu odsetek Grupy w I półroczu 2011 ukształtował się na poziomie 583,8 mln zł i był o 6,7% wyższy od wyniku osiągniętego w I półroczu 2010.

W samym II kwartale 2011 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 298,4 mln zł i był o 10,3% wyższy niż w II kwartale 2010 roku, głównie z tytułu wzrostu wyniku z tytułu odsetek od papierów wartościowych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu tego roku wyniósł 161,3 mln zł i był wyższy o 3% niż przed rokiem. Tylko w II kwartale tego roku wyniósł 81,2 mln zł i był wyższy o 6,5% od wyniku osiągniętego w II kwartale 2010 roku. Wynika to głównie ze wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży i zarządzania produktami inwestycyjno-ubezpieczeniowymi.

W I półroczu 2011 roku Grupa odnotowała ujemne saldo odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i innych aktywów oraz rezerw w wysokości 34,2 mln zł w porównaniu do ujemnego salda w I półroczu 2010 roku w kwocie 239 mln zł.

Koszty osobowe w I półroczu 2011 roku wyniosły 212,6 mln zł, i wzrosły o 4,8%, w stosunku do I półrocza 2010, natomiast w samym II kwartale 2011 osiągnęły poziom 107,5 mln zł. Wzrost kosztów osobowych był spowodowany wyższymi kosztami wynagrodzeń zasadniczych.

Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych w I półroczu 2011 wyniosły 227,8 mln zł i w porównaniu z I półroczem 2010 roku ukształtowały się na poziomie wyższym o 15,5%.

W omawianym półroczu wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 59,7% i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku, co jest efektem wzrostu kosztów funkcjonowania, widocznego głównie w kosztach opłat (wyższa opłata na rzecz BFG oraz wzrost podatku VAT), kampanii marketingowych oraz kosztach IT i telekomunikacyjnych (między innymi w związku z toczącymi się w Banku projektami).

W II kwartale 2011 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 60,9% i wzrósł z poziomu 58,5% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec I półrocza 2011 roku wzrosła o 493,5 mln zł (1,9%) w porównaniu do stanu na koniec 2010 roku oraz o 502,4 mln zł (2%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wartość należności od klientów brutto na koniec I półrocza 2011 roku spadła o  456,7 mln zł (1,6%) w porównaniu do stanu na koniec 2010 roku, zaś w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego istotnie się nie zmieniła (spadek o 0,3%).

Aktywność biznesowa

Linia biznesowa: Bankowość detaliczna

W II kwartale 2011 roku Bank wprowadził do oferty konto osobiste Ekstrakonto Plus z oprocentowaniem 7%. W efekcie kampanii marketingowej Kredyt Bank otworzył od maja 25 tys. nowych rachunków. Rośnie też zainteresowanie wdrożonymi pod koniec 2010 r. Profilami (pakiet produktów i usług w jednej cenie).

Depozyty klientów indywidualnych na koniec I półrocza 2011 przekroczyły 16 mld zł.

Na koniec II kwartału 2011 roku liczba kont oszczędnościowych wyniosła 661 tys. i zwiększyła się o 44 tys. (7,1%) w stosunku do końca 2010 roku i o 84 tys. (14,6%) w porównaniu do stanu na koniec I półrocza 2010 roku.

W I półroczu 2011 przeprowadzono 14 subskrypcji lokat strukturyzowanych, w których zebrano 353 mln zł. 85% dotychczas zakończonych lokat tego typu przyniosło klientom oczekiwany zysk (w wysokości 8%-9% w skali roku), co jest najlepszym wskaźnikiem na polskim rynku lokat strukturyzowanych.

Udział KBC TFI w rynku funduszy inwestycyjnych z ochroną kapitału (wartość aktywów) na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł 49%. Pozyskano prawie 263 mln zł w subskrypcjach funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym 83,6 mln zł na fundusze zagraniczne (KBC Kupon 5, 6, KBC Reverse Klik 1, KBC Super Dyskontowy 1) oraz 179,3 mln zł w ramach FIZ (Progresja, KBC Poland Jumper 4 FIZ oraz KBC Himalaja FIZ).

Utrzymała się również wysoka sprzedaż ubezpieczeń inwestycyjnych – Profit Plan za kwotę 283,3 mln zł, a „Wschodzące Potęgi” i „Liderzy Biznesu” – łącznie za 76 mln zł.

Bank wprowadził do oferty prestiżową kartę kredytową Word MasterCard, którą w ciągu pierwszych tygodni nabyło prawie 2 tys. klientów.

Linia Biznesowa: Fabryka Produktów Hipotecznych

W I połowie 2011 roku wartość umów o kredyt mieszkaniowy wyniosła 418 mln zł. Wartość wypłat kredytów mieszkaniowych w tym samym czasie sięgnęła blisko 460 mln zł.

Portfel kredytów hipotecznych Banku na koniec czerwca 2011 roku miał wartość 16,5 mld zł, co  dało bankowi udział w rynku na poziomie 5,8%.

Od II kwartału 2011 widoczny jest wzrost dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych w efekcie wprowadzonych zmian (optymalizacji procesu udzielania kredytów, wprowadzenia nowej konkurencyjnej oferty, wzrostu efektywności sieci sprzedaży i rozwój współpracy z firmami brokerskimi). W II kwartale 2011 roku w stosunku do I kwartału 2011 roku wartość umów podpisanych przez klientów wzrosła o 106%, a liczba wniosków o kredyt hipoteczny o 212% (5 627 wniosków w II kwartale 2011 w porównaniu do 1 803 wniosków w I kwartale 2011 roku). Udział brokerów w sprzedaży kredytów  (podpisane umowy) wzrósł do 50% w czerwcu 2011 roku.

W maju 2011 roku Kredyt Bank wprowadził do oferty preferencyjny kredyt mieszkaniowy „Rodzina na swoim” – wnioski o ten kredyty stanowią ok. 15% wniosków o kredyty hipoteczne.

Linia biznesowa: Bankowość Przedsiębiorstw

Priorytetem linii biznesowej była akwizycja nowych klientów, cross – sell oraz wzrost przychodów.

W I połowie 2011 roku Kredyt Bank pozyskał ponad 1600 klientów z segmentu SME oraz 275 klientów korporacyjnych. W samym II kwartale 2011 roku było to odpowiednio 1131 i 164 nowych klientów.

Dynamika przychodów ogółem w II kwartale 2011 segmentu SME wyniosła 113% w stosunku do II kwartału 2010, a w segmencie korporacyjnym było to 103%,pomimo realizacji strategii zakładającej wycofywanie się z dużych zaangażowań kredytowych.

W samym II kwartale 2011 Bank podpisał nowe umowy kredytowe na łączną kwotę 565 mln zł.

W II kwartale 2011 Kredyt Bank zaoferował nowe konto firmowe i linię depozytowo-kredytową z bonusem kredytowym oraz podwyższonym oprocentowaniem na rachunku depozytowym. Ponadto w ofercie pojawił się pakiet Walutowy dla klientów prowadzących wymianę handlową oraz usługa KB Należności dla klientów regularnie wystawiających dużą liczbę rachunków i faktur.

Kredyt Bank we współpracy z BGK zaoferował także kredyt z premia technologiczną oraz atrakcyjne cenowo kredyty z EBI. 

Bank scentralizował proces opiniowania transakcji, decyzji kredytowych oraz jej administrację. Utworzono także Centrum Kredytów, które zapewnia kompleksową obsługę procesu kredytowego dla klientów z segmentu SME.

 

* Nowe uruchomienia

Pełna prezentacja wyników finansowych Grupy dostępna jest na stronie www.kredytbank.pl

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10088372,Wyniki_Grupy_Kredyt_Banku_po_II_kwartale.html