lis 142011
 

Małgorzata Brzoza: Dla
podatnika taka umowa będzie zaciągnięciem kredytu i dlatego nie
podlega opodatkowaniu

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem
ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ważnym aspektem przy tym
nowym rozwiązaniu są kwestie podatkowe. O jakich podatkach
mówimy?

Trzeba tu wspomnieć o podatkach: dochodowym od
osób fizycznych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków oraz od
nieruchomości.

W kwestiach podatku dochodowego ważne jest
podejście przyjęte w projekcie, że dochody uzyskane w ramach umowy
odwróconego kredytu hipotecznego będą zwolnione z PIT. Założenia
projektu przewidują, że dla kredytobiorcy zawarcie takiej umowy w
rozumieniu przepisów ustawy o PIT będzie równoznaczne z
zaciągnięciem kredytu, a w konsekwencji jego comiesięczne wpływy z
tytułu tej umowy nie będą podlegały opodatkowaniu.

Instrumentu tego nie należy traktować jako
dodatkowego dochodu, dlatego też nie ma podstaw do opodatkowania
podatkiem dochodowym. Taki kredyt nie będzie wymagał spłaty do
określonego momentu po śmierci kredytobiorcy, będzie świadczeniem
zwrotnym, a jego spłata nastąpi z kwoty uzyskanej ze sprzedaży
przez kredytodawcę nieruchomości, na której ustanowiono
zabezpieczenie hipoteczne.

Czy podmiot kredytujący przejmie obowiązki
np. w zakresie podatku od nieruchomości?

Nie. Zawarcie takiej umowy nie będzie się
wiązało z przeniesieniem tytułu prawnego do nieruchomości na
instytucję kredytującą, więc osoba ją zawierająca nadal pozostanie
podatnikiem podatku od nieruchomości i będzie zobowiązana do jego
opłacenia.

Przy tego typu transakcjach występuje podatek
od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki. Jak dokonać
rozliczenia w tym przypadku?

Instytucja kredytująca dokona rozliczenia ze
spadkobiercami lub kuratorem, jeżeli został powołany, na podstawie
ustalonej wartości nieruchomości lub prawa do niej. Spadkobiercy
należący do najbliższej rodziny, np. małżonkowie, dzieci,
rodzeństwo, będą mogli zastosować art. 4a ustawy o podatku od
spadków i darowizn, co oznacza całkowite zwolnienie z podatku.

Fot. wojciech górski

Małgorzata Brzoza, Ministerstwo Finansów

Rozmawiała Ewa Matyszewska

Article source: http://edgp.dziennik.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=386323