lis 072011
 

Odpowiedź:

Tak. Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Pana i Pana żonę na zakup lokalu mieszkalnego, który w całości przeznaczy Pan na prowadzenie działalności gospodarczej, będą stanowiły w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności. Przy czym, nie ma znaczenia to, że stroną kredytu będzie Pan i Pan żona, a nie Pana firma, gdyż decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma faktyczne przeznaczenie kredytu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W przepisie tym ustawodawca nie określa enumeratywnie, jakie kategorie wydatków mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Określa jedynie, że aby określony wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu:

– musi pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów,
– nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy,
– musi być należycie udokumentowany.

Zatem, w przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Jednak nie każdy wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wydatek poniesiony w celu…

Article source: http://www.podatki.biz/artykuly/18_15723.htm

 Posted by at 18:20