lis 152011
 

Wraz z mężem planujemy w przyszłym roku wziąć kredyt na mieszkanie. W prasie ostatnio piszą coś na temat wprowadzenia Rekomendacji S. Czym ona jest i o co w niej chodzi oraz czy może wpłynąć na nasze plany wzięcia kredytu?
 

Komisja Nadzoru Finansowego od kilku lat systematycznie wprowadza w życie kolejne rekomendacje skierowane do sektora bankowego. Zawierają one zalecenia mające zwiększać bezpieczeństwo systemu bankowego (głównie poprzez ograniczanie poziomu ryzyka akceptowanego przez banki w ramach polityki kredytowej), przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych relacji na linii bank-klient w ramach polityki informacyjnej.

Na rok 2012 zaplanowane jest wprowadzenie w życie znowelizowanej Rekomendacji S, która określa listę dobrych praktyk dla banków przy sprzedaży kredytów hipotecznych. Zaktualizowane przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie analizy zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Zdolność kredytowa będzie badana w perspektywie maksymalnie 25 lat. W dalszym ciągu będzie możliwość uzyskania kredytu z 30-sto, 40-sto czy nawet 50-cio letnim okresem kredytowania, ale zdolność kredytowa będzie określana w krótszej perspektywie. Dodatkowo, jeżeli okres spłaty kredytu będzie choćby częściowo pokrywał się z wiekiem emerytalnym klienta, to bank zobowiązany będzie do uwzględnienia prawdopodobieństwa obniżenia wysokości dochodu w tym czasie.

Planowane jest również wprowadzenie zmian wskaźników określających stosunek dochodów klienta do posiadanych przez niego zobowiązań. Wprowadzone zostanie tu rozgraniczenie na kredyty złotówkowe i walutowe. W odniesieniu do kredytów w PLN utrzymane zostaną dotychczasowe poziomy 50% i 65%. Natomiast dla kredytów w walutach obcych określony zostanie nieprzekraczalny poziom 42%. Oznacza to, że maksymalny poziom wydatków klienta na zobowiązania kredytowe w walucie nie powinien przekraczać 42% jego dochodów netto. Obniżenie wskaźnika dla kredytów walutowych jest wynikiem konsekwentnej polityki KNF: systematycznego ograniczania dostępności kredytów walutowych.

Analizując opisane powyżej zmiany wyraźnie widać, że nie zostaną one odebrane entuzjastycznie przez przyszłych kredytobiorców. Skrócenie okresu w perspektywie, którego badana będzie zdolność kredytowa, przy jednoczesnej konieczności uwzględnienia spadku poziomu dochodów po przekroczeniu przez klienta wieku emerytalnego oraz obniżeniu wskaźnika zadłużenia w walucie obcej, z pewnością wpłyną na obniżenie maksymalnych dostępnych kwot kredytu.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego

Article source: http://www.we-dwoje.pl/kredyt;hipoteczny;-;rekomendacja;s,artykul,25302.html