sierpień 192011
 

W dniu 17 sierpnia 2011 r. spółka zależna Domu Maklerskiego WDM (dalej „Emitent” lub „Spółka”), firma WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. („Kupujący”), zawarła ze spółką ING Real Estate Development sp. z o.o. („Sprzedający”) umowę kupna-sprzedaży samodzielnego lokalu użytkowego w budynku Thespian przy placu Powstańców Śląskich numer 1 we Wrocławiu. Przeniesienie własności lokalu nastąpiło w dniu 17 sierpnia 2011 r.

Umowa przedwstępna dotycząca zakupu przedmiotowej nieruchomości została opisana szczegółowo w Prospekcie Emisyjnym Emitenta, zatwierdzonym przez KNF w dniu 17 czerwca 2011 r. Lokal użytkowy posiada powierzchnię użytkową 575,80 m2.

Opisywany lokal użytkowy został nabyty przez Kupującego za łączną kwotę ok. 7,48 mln zł brutto.

Emitent jest podmiotem dominującym wobec Kupującego. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta nie ma powiązań pomiędzy Emitentem i Kupującym a Sprzedającym.

Emitent postrzega zawartą umowę jako istotną ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Przedmiotowe aktywa zostaną sfinansowane w 80% z kredytu hipotecznego udzielonego w dniu 20 czerwca 2011 r. przez Kredyt Bank S.A. na rzecz Kupującego, o którym Spółka informowała w ramach aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez KNF w dniu 30 czerwca 2011 r., oraz w 20% ze środków własnych Grupy Kapitałowej WDM.
W związku z zawartą z Kredyt Bank S.A. („Bank”) umową kredytu hipotecznego na zakup przedmiotowej nieruchomości, Kupujący ustanowił na rzecz Banku na nabytym lokalu użytkowym hipotekę umowną do wysokości ok. 9,74 mln zł na zabezpieczenie spłaty kapitału, odsetek umownych i innych należności Banku związanych z zawartą w dniu 20 czerwca 2011 r. umową kredytu.

Nabyty przez Kupującego lokal użytkowy został nabyty na rynku pierwotnym. Zgodnie z zamierzeniami Emitenta, lokal ten będzie stanowił nową siedzibę zarówno Spółki jak i podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WDM.

W opinii Zarządu Emitenta pozostałe postanowienia opisywanej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości przy pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu nie odbiegają od typowych, stosowanych na rynku zapisów tego rodzaju transakcji.

Podstawa Prawna:
§5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Article source: http://gielda.wp.pl/kat,36996,title,DM-WDM-SA-Nabycie-lokalu-uzytkowego-w-budynku-THESPIAN-we-Wroclawiu-72011,wid,13698792,wiadomosc.html